sprite
Bibliotheek Zemst

Dienstreglement

Dienstreglement Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Zemst

 

Art. 1. De Gemeentelijke Openbare Bibliotheek van Zemst is vrij toegankelijk voor iedereen. Haar collecties en haar dienstverlening worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.


Art. 2. De openingsuren zijn als volgt vastgesteld:


Hoofdbibliotheek Zemst

Schoolstraat 23

Ma

Di

Wo

Do

Vr

Za

 Volwassenen en Jeugd

13.30-18.00

13.30-20.00

13.30-18.00

13.30-18.00

13.30-18.00

 9.00-12.30

Uitleenposten

 

 

 

 

 

 

Elewijt Tervuursesteenweg

613 A

 

15.30-19.00

 


 

 

Eppegem Waterleestweg 18


 

 

15.30-19.00

 

 

Hofstade Moniestraat 44

15.30-19.00

 


 

 

 

Weerde Damstraat 49 A


 

16.00-19.00

 

 

 


Art. 3. Inschrijven gebeurt op voorlegging van het identiteitsbewijs. Aan personen die geen vaste verblijfplaats in België hebben, wordt bij de inschrijving een waarborgsom van € 12,5 gevraagd. Die waarborgsom wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap. Elke inschrijving geldt voor de hoofdbibliotheek en de uitleenposten. Bij verlies of beschadiging wordt een nieuwe kaart afgeleverd tegen betaling.

 

Art. 4. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 5,00 per jaar. Jongeren onder de 18 jaar moeten geen inschrijvingsgeld betalen. Het lenen van boeken, tijdschriften en informatieve dvd’s is gratis. Voor andere niet-boekmaterialen moet € 0,50 leengeld betaald worden. Het aantal werken dat tegelijkertijd op een lezerskaart kan uitgeleend worden is beperkt tot 15. De uitleentermijn bedraagt 4 weken voor alle materialen.

Verlenging van deze termijn is mogelijk, op voorwaarde dat ze niet door een andere gebruiker werden gereserveerd. Elke verlenging wordt inzake leentermijn en leengeld beschouwd als een nieuwe ontlening.

 

Art. 5. Wie de uitleentermijn overschrijdt, betaalt een vergoeding en eventueel de kosten voor de maningsbrieven. Er worden drie maningen gestuurd, de vierde aanmaning wordt aangetekend verstuurd.

De retributie gaat in op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn en wordt per dag gerekend.

 

Art. 6. Adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden meegedeeld.


Art. 7. De uitleningen zijn persoonlijk; het geleende mag niet verder worden uitgeleend.


Art. 8. De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken; bij het ontvangen van een beschadigd werk dient hij het personeel te verwittigen, zoniet wordt hij aansprakelijk gesteld.


Art. 9. De lener dient zorg te dragen voor de ter plaatse geraadpleegde en de geleende werken. Bij verlies of totale beschadiging moet hij de kostprijs van het werk betalen, desgevallend verhoogd met de bindkosten. Voor werken die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt een toeslag aangerekend die door de bibliothecaris bepaald wordt. Bij gedeeltelijke beschadiging van een werk, bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.


Art. 10. Het personeel van de bibliotheek staat ter beschikking van de bezoekers voor informatie, begeleiding en hulp. Ook voor het opstarten en het gebruik van de pc’s kan men een beroep doen op bibliotheekpersoneel. Het bibliotheekpersoneel is evenwel niet beschikbaar om gebruikers individueel op te leiden tot het gebruik van internet of andere elektronische bronnen.


Art. 11. Ingeschreven bibliotheekleden kunnen internet raadplegen. Men dient zich hier voor aan te melden en de lenerskaart af te geven. Voor kinderen onder de 12 jaar is begeleiding van een volwassene noodzakelijk. In volgorde van aanmelding kan gedurende maximum 60 minuten gewerkt worden. Deze tijdsduur kan verlengd worden indien er zich geen andere kandidaat-gebruikers aandienen. Reserveren is niet mogelijk. Informatie overnemen van het internet kan op USB-stick of op papier. De tarieven voor het printen zijn dezelfde als voor het kopiëren (art.13).De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van het internet. Uitgesloten zijn: schenden van het computerbeveiligingssysteem, het vernietigen, aanpassen of beschadigen van apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de bibliotheek of andere gebruikers, het aansluiten van andere toestellen op de computers van de bibliotheek.


Art. 12.De bibliotheekgebruiker kan gelijktijdig maximaal vijf reservaties plaatsen.

De bibliotheekgebruiker kan gelijktijdig maximaal vijf aanvragen voor interbibliothecair leenverkeer plaatsen.

De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de gebruiker, ook bij het niet afhalen van de gevraagde materialen.

 

Art. 13. In de bibliotheek mag de studiesfeer niet verstoord worden. De referentiewerken, dagbladen en nieuwe nummers van tijdschriften kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd.

Lezers kunnen kopieën maken van werken die de bibliotheek niet mogen verlaten tegen € 0,10 z/w A4 kopie, € 0,20 z/w A3-kopie. Het maken van een A4 kleurenprint via de internet-pc’s kost € 0,50/print.


Art. 14. In alle voor het publiek toegankelijke lokalen van de bibliotheek geldt het rookverbod.


Art. 15. Door zich in te schrijven verklaart de gebruiker van de bibliotheek zich akkoord met dit reglement dat hem bij de inschrijving wordt overhandigd. De gebruiker die dit reglement niet naleeft, kan tijdelijk of definitief uitgesloten worden.


Art. 16. De bibliotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de apparatuur bij het gebruik van ontleende audiovisuele materialen.


Art. 17. Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.


Art. 18. Dit reglement treedt in werking vanaf 1-10-2017.

-------------------

Gunstig geadviseerd door de Bestuurscommissie d.d. 19-06-2017.

Namens de Bibliotheekadviesraad

i.o. De secretaris,                                                   De voorzitter,

 

 

A.Van Essche                                                        A. De Broeck

 

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad van Zemst d.d. 14-09-2017

Namens de gemeenteraad,

i.o. De gemeentesecretaris,                                     De voorzitter-burgemeester

 

 

 

J. Bruggeman                                                       B. Coopman


 

Contact

Bibliotheek

Schoolstraat 23

1980 Zemst

T 015 62 73 22

E info@bibliotheekzemst.be